Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Priešmokyklinis ugdymas

BENDRA INFORMACIJA

Visą informaciją apie mokinių priėmimą į Šiaulių „Sandoros“ progimnazija teikia mokinių priėmimo komisijos nariai:

PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl vaikų, kurie mokysis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuo  2021 m. spalio 1 d., priimami:

1) mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.30 val. iki 13.15 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai!

2) mokykla, atsižvelgdama į prognozuojamą nedidelį laisvų vietų skaičių klasėse, siūlo pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia. El. parašu pasirašytus dokumentus reikia siųsti į mokyklos el. paštą: info@sandora.eu.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

______________________________________________________________________

AKTUALU BŪSIMIEMS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (TOLIAU – PUG) MOKINIAMS 

Vadovaujantis 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-378 patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, tėvų prašymai į PUG 2022-2023 m. m. priimami nuo 2021 m. spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG. Su prašymu (Prasymas-i-PUG_2022-2023_m.m.) pateikiami šie dokumentai:

1. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

2. dokumentas, patvirtinantis, kad šeimai taikoma atvejo vadyba (pateikiama tik tuo atveju, jeigu šeimoje taikoma atvejo vadyba).

Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.

Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

PUG grupių formavimas pagal gautus mokinių tėvų prašymus

PUG formuojamos (pagal nuo spalio mokyklai pateiktus prašymus) nuo vasario mėn. iki rugpjūčio 31 d. Mokykloje PUG formuojamos pagal Savivaldybės tarybos nustatytą PUG skaičių mokyklai. Į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia prioritetų tvarka:

1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;

2. vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;

3. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);

4. vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą.

Jeigu mokykla gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo į PUG, nei mokykla gali priimti, mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nepatekusius vaikus siunčia į artimiausias ugdymo įstaigas, vykdančias priešmokyklinio ugdymo programas, kuriose yra laisvų vietų. Jeigu į PUG priimti visi norintys vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai ne iš mokyklos aptarnaujamos teritorijos.

Informacija, apie laisvas vietas (Aprašo 27-28 punktai), likusias po pagrindinio priėmimo etapo (ar atsilaisvinus vietai mokslo metų eigoje), skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

Platesnė informacija:

Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-68patvirtinta PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO NAUJA REDAKCIJA;

Informacija apie 2020-2021 m. m. gautus prašymus ir priimtus mokinius į PUG 2021-2022 m. m. (atnaujinta 2021-02-02)


MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

2021 m. gruodžio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu  sprendimu Nr. T-460:

Aido g. nr. nuo 3 iki 7; Dainų g. neporiniai nr. nuo 1 iki 5; Gegužių g. poriniai nr. nuo 40 iki 58, neporiniai nr. nuo 41 iki 51; K. Korsako g. poriniai nr. nuo 2 iki 4, neporiniai nr. nuo 1 iki 37

Mokykla formuos vieną klasę ir iš viso miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.

Informacija apie 2019 m. gautus prašymus į 1-as klases.

Laisvos vietos klasėse 2021-2022 m. m. (Atnaujinta 2021-09-23).

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO GIMNAZIJOMIS

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija


2022 m. sudaryti preliminarūs priimamų mokinių sąrašai:

Mokykla 2022-2023 m. m. formuoja dvi PU grupes, iš viso – 40 vaikų. 2022 m. preliminarus priimamų pateikiama čia.

2021 m. sudaryti preliminarūs priimamų mokinių sąrašai:

Mokykla 2021-2022 m. m. formuoja dvi PUG, iš viso – 40 vaikų. Išsami informacija apie priėmimo eigą ir užregistruotus prašymus pateikiama čia.

2020 m. sudaryti preliminarūs priimamų mokinių sąrašai pagal klases:

  • 2020 m. preliminarus priimamų PU grupės mokinių sąrašas;
  • 2020 m. preliminarus priimamų 1 kl. mokinių sąrašas.