Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Bendrasis ugdymas (1-8 kl.)

BENDRA INFORMACIJA

Visą informaciją apie mokinių priėmimą į Šiaulių „Sandoros“ progimnazija teikia mokinių priėmimo komisijos nariai:

PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl vaikų, kurie mokysis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuo  2021 m. rugsėjo 1 d., priimami:

1) mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.30 val. iki 13.15 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai!

2) mokykla, atsižvelgdama į prognozuojamą nedidelį laisvų vietų skaičių klasėse 2021-2022 m. m., Lietuvoje įvedus karantiną, siūlo pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia. El. parašu pasirašytus dokumentus nuo 2021 m. kovo 1 d., nuo 8.00 val., reikia siųsti į mokyklos el. paštą: info@sandora.eu.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

_______________________________________________________________________________________________

AKTUALU BŪSIMIEMS 1-OKAMS

Nuo 2021 m. kovo 1 d. (pirmadienio) priimami prašymai į naujai formuojamas 1-okų klases

Ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 25 d. mokykla parengia preliminarų priimamų į naujai formuojamas klases vaikų (mokinių) sąrašą (toliau – preliminarus priimamųjų sąrašas), į kurį pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. gautus prašymus (Prašymas į 1 kl. 2021-2022 m. m.) įtraukiami tik vaikai (mokiniai), kurie:
1. priėmimo į 1 klasę metu:
1.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
1.2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

SVARBU: asmenys, nepateikę prašymo iki einamųjų metų gegužės 10 d., netenka pirmumo teisės. Ši nuostata netaikoma mokykloms, kurių aptarnaujama teritorija sutampa su kitos (-tų) mokyklos (-ų) teritorija (-jomis), ir kai mokykla iki einamųjų metų balandžio 15 d. iš asmenų, nurodytų Aprašo 22 punkte, gauna tiek prašymų, kad mokykla suformuotų Savivaldybės tarybos nustatytą mokyklai klasių ir mokinių skaičių. Netekę pirmumo teisės asmenys gali būti priimami į laisvas vietas, vadovaujantis Aprašo 31–32 punktais.

AKTUALU BŪSIMIEMS 5-OKAMS

Nuo 2021 m. kovo 1 d. (pirmadienio) priimami prašymai į naujai formuojamas 5-okų klases

Ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 25 d. mokykla parengia preliminarų priimamų į naujai formuojamas klases vaikų (mokinių) sąrašą (toliau – preliminarus priimamųjų sąrašas), į kurį pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. gautus prašymus (Prašymas į 5 kl. 2021-2022 m. m.) įtraukiami tik vaikai (mokiniai), kurie:

1. priėmimo į 5 klasę metu:
1.1. mokosi mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
1.2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

SVARBU: asmenys, nepateikę prašymo iki einamųjų metų gegužės 10 d., netenka pirmumo teisės. Ši nuostata netaikoma mokykloms, kurių aptarnaujama teritorija sutampa su kitos (-tų) mokyklos (-ų) teritorija (-jomis), ir kai mokykla iki einamųjų metų balandžio 15 d. iš asmenų, nurodytų Aprašo 22 punkte, gauna tiek prašymų, kad mokykla suformuotų Savivaldybės tarybos nustatytą mokyklai klasių ir mokinių skaičių. Netekę pirmumo teisės asmenys gali būti priimami į laisvas vietas, vadovaujantis Aprašo 31–32 punktais.

Platesnė informacija Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos patvirtintose tvarkose, jų pakeitimuose:

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS T-457

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo įsakymas, pakeista pati priėmimo tvarka.


MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

2019 m. kovo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-74 keitėsi mokyklos aptarnaujama teritorija:

Beržynės g.; Gegužių g. poriniai Nr. nuo 38 iki 74, neporiniai Nr. nuo 41 iki 51;

Gytarių g. poriniai Nr. nuo 2 iki 10, neporiniai Nr. nuo 1 iki 43;

Javų g.; Karaliaučiaus g. poriniai Nr.;

K. Korsako g. poriniai Nr. nuo 2 iki 32, neporiniai Nr. nuo 1 iki 61;

Kviečių g.; Pailių g. Nr. iki 25; Ringuvos g.

Mokykla formuos vieną klasę ir iš viso miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.

Informacija apie 2019 m. gautus prašymus į 1-as klases.

Laisvos vietos klasėse 2018-2019 m. m. (Atnaujinta 2019-01-30).

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO GIMNAZIJOMIS

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija