Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Vizija, Misija, Filosofija

Vizija

Progimnazijos vizija 2020-2021 m. m. – pozityviai kaitai, inovacijoms atvira katalikiškojo ugdymo įstaiga, teikianti valstybinius reikalavimus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą ir sudaranti sąlygas tęsti katalikiškomis vertybėmis grįstą ugdymą gimnazijoje.

Misija:

  • teikiamas visuomenės poreikius tenkinantis kokybiškas ugdymas kasdiene ir nuotoline mokymo(si) forma besimokantiems įvairių gabumų mokiniams;
  • diegiamos krikščioniškos vertybės, įgalinančios ugdyti dorą, sąmoningą, socialiai aktyvią kūrybingą asmenybę;
  • formuojami socialinio teisingumo įgūdžiai, vykdomas mokinių profesinis orientavimas;
  • kuriama saugi ir estetiška ugdymo aplinka.

 

Filosofija

„Jei laikysitės mano mokslo,

jūs iš tikro būsite mano mokiniai;

jūs pažinsite tiesą,

ir tiesa padarys jus laisvus.“

                            Jn 8, 31-32