Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Dr. Juo­zo Pet­ro Ka­zic­ko at­mi­ni­mo va­ka­re – sandoriečių eks­lib­ri­sų pa­ro­da

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko fi­lant­ro­po, in­te­lek­tua­lo, ke­liau­to­jo, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko ir pa­trio­to dr. Juo­zo Pet­ro Ka­zic­ko at­mi­ni­mo va­ka­ras ir moks­lei­vių su­kur­tų eks­lib­ri­sų pa­ro­dos te­ma „Vil­ties ke­lias“ atidarymas.

Eks­lib­ri­sus šiai parodai kū­rė ir mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Al­do­nos Traš­ki­nie­nės: J. Jukna, D. Sirutavičiūtė, S. Vaišvilaitė, U. Ramanauskaitė, G. Dimšaitė, B. Žilinskaitė, V. Klimavičius, E. Sasnauskas, A. Senulis, E. Makarovaitė ir R. Joniškytė.

Vi­siems ini­cia­ty­vo­je da­ly­va­vu­siems moks­lei­viams Ka­zic­kų šei­mos fon­do Niu­jor­ko biu­ro ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Nei­la Bau­mi­lie­nė ir Vil­niaus biu­ro ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ag­nė Ver­tel­kai­tė įtei­kė pa­dė­kas, o dai­lės kabinetui – prie­mo­nių rin­ki­nu­ką.