Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Strateginis planas

2015-2017 m. strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai

1. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas ugdant sąmoningą ir socialiai aktyvią asmenybę:

  • gerinti mokymo kokybę ir kelti mokinių mokymosi motyvaciją ugdant vaikų kūrybiškumą;
  • tobulinti mokytojų dalykinę kompetenciją;
  • plėsti kokybiško ugdymo prieinamumą.

2. Katalikiškų vertybių ugdymas ir sklaida:

  • taikyti katalikiškojo ugdymo sistemos elementus formaliajame ir neformaliajame ugdyme;
  • dalyvauti miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose ugdant Evangelines vertybes.

3. Mokyklos aplinkos pritaikymas optimaliam ugdymo procesui organizuoti ir saugioms ugdymosi sąlygoms sudaryti:

  • gerinti mokyklos higienos sąlygas;
  • modernizuoti kabinetus, biblioteką.