Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mokinių priėmimas į mokyklą

BENDRA INFORMACIJA

Visą informaciją apie mokinių priėmimą į Šiaulių „Sandoros“ progimnazija teikia mokinių priėmimo komisijos nariai:

PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl vaikų, kurie mokysis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuo  2021 m. rugsėjo 1 d., priimami:

1) mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.30 val. iki 13.15 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai!

2) mokykla, atsižvelgdama į prognozuojamą nedidelį laisvų vietų skaičių klasėse 2021-2022 m. m., siūlo pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia. El. parašu pasirašytus dokumentus reikia siųsti į mokyklos el. paštą: info@sandora.eu.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

_______________________________________________________________________________________________

AKTUALU BŪSIMIEMS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (TOLIAU – PUG) MOKINIAMS 

Vadovaujantis 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-378 patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, tėvų prašymai į PUG 2021-2022 m. m. priimami nuo 2020 m. spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG. Su prašymu (Prašymas į PUG 2021-2022 m. m.) pateikiami šie dokumentai:

1. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

2. dokumentas, patvirtinantis, kad šeimai taikoma atvejo vadyba (pateikiama tik tuo atveju, jeigu šeimoje taikoma atvejo vadyba).

Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.

Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

PUG grupių formavimas pagal gautus mokinių tėvų prašymus

PUG formuojamos (pagal nuo spalio mokyklai pateiktus prašymus) nuo vasario mėn. iki rugpjūčio 31 d. Mokykloje PUG formuojamos pagal Savivaldybės tarybos nustatytą PUG skaičių mokyklai. Į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia prioritetų tvarka:

1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;

2. vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;

3. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);

4. vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą.

Jeigu mokykla gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo į PUG, nei mokykla gali priimti, mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nepatekusius vaikus siunčia į artimiausias ugdymo įstaigas, vykdančias priešmokyklinio ugdymo programas, kuriose yra laisvų vietų. Jeigu į PUG priimti visi norintys vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai ne iš mokyklos aptarnaujamos teritorijos.

Platesnė informacija:

Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-378,  2020-10-01 patvirtintas PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS;

Informacija apie 2020-2021 m. m. gautus prašymus ir priimtus mokinius į PUG 2021-2022 m. m. (atnaujinta 2021-02-02)

________________________________________________________________________________________________

AKTUALU BŪSIMIEMS 1-OKAMS

  1. Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai;
  2. Mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
  3. Prašymai (Prašymas į 1 kl. 2021-2022 m. m.) į naujai formuojamas 1-okų klases priimami nuo 2021 metų kovo 1 d.

AKTUALU BŪSIMIEMS 1-OKAMS, 5-OKAMS

  1. Prašymai (Prašymas į 5 kl. 2021-2022 m. m.) į naujai formuojamas 5-okų klases priimami nuo 2021 metų kovo 1 d.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. mokytis pagal pradinio (1–4 kl.) ir pagrindinio ugdymo (5–8 kl.) programas pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

  1. Gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  2. Mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
  3. Gyvena nuomojamame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
  4. Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Aprašo 27-28 punktais į laisvas vietas.

Platesnė informacija:

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS T-457

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo įsakymas, pakeista pati priėmimo tvarka.


MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

2019 m. kovo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-74 keitėsi mokyklos aptarnaujama teritorija:

Beržynės g.; Gegužių g. poriniai nr. nuo 38 iki 74, neporiniai nr. nuo 41 iki 51;

Gytarių g. poriniai nr. nuo 2 iki 10, neporiniai nr. nuo 1 iki 43;

Javų g.; Karaliaučiaus g. poriniai nr.;

K. Korsako g. poriniai nr. nuo 2 iki 32, neporiniai nr. nuo 1 iki 61;

Kviečių g.; Pailių g. nr. iki 25; Ringuvos g.

Mokykla formuos vieną klasę ir iš viso miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.

Informacija apie 2019 m. gautus prašymus į 1-as klases.

Laisvos vietos klasėse 2018-2019 m. m. (Atnaujinta 2019-01-30).

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO GIMNAZIJOMIS

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija


2020 m. sudaryti preliminarūs priimamų mokinių sąrašai pagal klases:

  • 2020 m. preliminarus priimamų PU grupės mokinių sąrašas;
  • 2020 m. preliminarus priimamų 1 kl. mokinių sąrašas.